fbpx

תקנון החנות

משלוחים

אנו מספקים שירות משלוח מהיר במיוחד, הזמן המשוער למשלוח זה נע בין 3-14 ימי עסקים.

המחירים לא כוללים משלוח. כל המחירים המוצגים באתר הן אך ורק לקנייה דרך האתר בלבד. ולא בחנויות עצמם.


אחריות

אנו בוחנים כל מוצר לפני שהוא נשלח, למרות הכל איננו יכולים להיות אחראיים לחברות השילוח השונות בארץ. במידה ומוצר מגיע פגום או לא בשימוש – המוצר יוחלף בתוך 14 ימי עסקים או החזר יופק.

במידה והגיע אליכם מוצר שונה מאשר זה שהזמנתם – המוצר יוחלף בתוך 14 ימי עסקים.

(עלויות השילוח לא יוחזרו בכל מקרה)


איכות לפני הכל

כל המוצרים שלנו הינם חדשים לגמרי, וכל המוצרים עומדים בתקן מצויינות ואיכות: לעולם לא חיקויים, פריטים משומשים או מחודשים. אנו מציעים מרחב גדול של אפשרויות ללקוח, כולם נבדקו ונבחרו בקפידה, תוך כדי הצבת מקסימום תודעת שירות ושמירה על איכות המוצרים. אתר זה עושה הכל על מנת להציע את האפשרויות הטובות ביותר ללקוח על מנת לרכוש ישירות ממיטב השווקים בעולם – הכל במקום אחד, אונליין..


מחירים הוגנים

 

אתר זה מציע מחירים תחרותיים והוגנים עבור כל המוצרים, תוך כדי אספקת ביטחון ללקוח לגבי איכות המוצר, או אספקת המוצר בזמן המירבי תוך כדי אחסון ושילוח בתנאים המקסימלים.


רכישות מאובטחות

על מנת להקל על הרוכשים, פתחנו את הרכישה לכל סוגי כרטיס האשראי הקיימים, כשכל הרכישות דרך אתר timber-designs.co.il נעשות בשרת מאובטח ומוצפן SSL!

מלאים

האתר מאוד דינמי ורחב המוצרים משתנים תמיד ויוצאים וחוזרים למלאי לכן לפעמים יהיו מקרים שלא

יהיה במלאי את

המוצר שהזמנתם במקרה כזה תקבלו החזר כספי מלא או מוצר אחר לבחירתכם.

מוצרים בהזמנה אישית כגון התמונות המעוצבות לא ניתן לבטל או להחזיר.

הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

עסקת מכר מרחוק (סעיף 14ג)

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 184

הוספת סעיף 14ב

עסקת מכר מרחוק

(תיקון מס' 6) תשנ"ח-1998

חוק (מס' 7)
תשנ"ח-1998

14ג.   (א)   בשיווק מרחוק חייב העוסק לגלות לצרכן פרטים אלה לפחות:

(תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

(1)    השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;

(2)    התכונות העיקריות של הנכס או של השירות;

(3)    מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים;

(4)    מועד ודרך הספקת הנכס או השירות;

(5)    התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף;

(6)    פרטים בדבר אחריות לנכס;

(7)    פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג).

(ב)   בעסקת מכר מרחוק יספק העוסק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה:

(1)    הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(1) ו-(2);

(2)    מחיר הנכס או השירות ותנאי התשלום החלים על  העסקה;

(3)    האופן שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(4)    שם היצרן וארץ ייצור הנכס;

(5)    מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות;

(6)    תנאים נוספים החלים על העסקה.

(ג)   בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה —

(1)    בנכס — מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2)    בשירות — בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ד)   הוראות סעיף זה לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של —

(1)    טובין פסידים;

(2)    שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד  שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

(3)    מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה–1995;

(4)    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5)    טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

(ה)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עסקאות של מכר מרחוק, שאינן מנויות בסעיף קטן (ד), שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו עליהן.

(ו)    בסעיף זה —

"מחיר הנכס" — מחירו הכולל של הנכס או של השירות, לרבות דמי ההובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן;

"עסקת מכר מרחוק" — התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

"שיווק מרחוק" — פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 184

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 298

החלפת סעיף 14ג

הנוסח הקודם:

החזרת תמורה ונכס עקב ביטול

14ג. בוטל חוזה לפי סעיף 14א, יחזיר העוסק לצרכן, בתום ארבעה – עשר ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את מלוא התמורה שקיבל, ואם קיבל הצרכן נכס כלשהו בעקבות עשיית העיסקה או החוזה – יעמידו הצרכן לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס, ובלבד שאם חלה הרעה משמעותית במצב הנכס, רשאי העוסק לנכות ממה שקיבל את הסכום שבו פחת ערכו של הנכס.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1950 מיום 19.7.2004 עמ' 454

(א) (1)   השם השם, מספר הזהות והכתובת של העוסק בארץ ובחוץ לארץ;

דרך ביטול בכתב של עסקה

(תיקון מס' 7)
תשנ"ח-1998

14ד.   לענין הוראות סעיף 14א(ג) ו-14ג(ג), ביטול בכתב יכול שייעשה גם באמצעות פקסימיליה או תקשרות אלקטרונית.

מיום 30.7.1998

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 299

הוספת סעיף 14ד

תוצאות ביטול עסקה

(תיקון מס' 7)
תשנ"ח-1998

14ה.   (א)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) —

(1)    יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2)    קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב)   ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג) או 14ג(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

(1)    יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

(2)    קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ג)   אין בהוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ד)   בסעיף זה, "דמי ביטול" – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה.